Privacy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens: welke
gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken.
We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring
zorgvuldig te lezen.

Zeesleper Elbe en privacy

De zeesleper Elbe is een museumschip en is eigendom van de Stichting Maritieme Collectie
Rijnmond (SMCR).

De zeesleper Elbe is een varend monument dat wordt onderhouden met behulp van donaties van
particulieren en bedrijven aan de SMCR en door het maken van vaartochten met passagiers via
haar werkmaatschappij Exploitatiemaatschappij Zeesleper Elbe BV.

Postadres:
SMCR
Postbus 378
3233 ZH OOSTVOORNE
E-mail: info@smcr.nl

Via onze website bieden wij informatie en diensten aan vrijwilligers en externen. Daarbij
verwerken wij privacygevoelige informatie waaronder persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.
Dat betekent bijvoorbeeld dat wij
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
• u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin uw toestemming is vereist;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen
dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u
in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde
dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere
voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het aanvragen van een reis of reismogelijkheden op onze websitesite laat u bepaalde gegevens
bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande
gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten u kiest te gebruiken. Aan vrijwilligers en
bemanning vragen we ook een aantal bijzondere gegevens.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt, kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van u verwerken:
contactgegevens
• naam
• adres
• e-mailadres
• geboortedatum
• telefoonnummer
• informatie die u zelf invult in een open veld

Bijzondere persoonsgegevens
Afhankelijk van welke dienst u gebruikt maakt kunnen wij, wanneer dat noodzakelijk is, ook deze
persoonsgegevens verwerken:
• paspoortgegevens
• nationaliteit
• bankgegevens
• medische gegevens
• de naam van de organisatie waarvoor u werkt of die u vertegenwoordigt
• persoonsgegevens van uw partner en/of wie te waarschuwen bij calamiteiten
• voor de bemanning medische keuringen en certificaten

Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede
afhankelijk van welke diensten u gebruikt):
• Om uw reisgegevens te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
• Om u te kunnen informeren over de activiteiten van de Zeesleper Elbe:
nieuwsbrief en vaartochten.
• Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke donateurschap, of, in geval van
bedrijven voor sponsorschap.
• Om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, email, per post of telefonisch.
• Om, in geval van medische gegevens, bekend te zijn met medicijngebruik, allergieën
of medische beperkingen.
• Om, in geval van calamiteiten, uw naasten te kunnen informeren.

Rechtsgronden voor de verwerking
De rechtsgronden zijn genoemd in art 6 lid 1AVG waaronder o.a. :
1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de
onderstaande voorwaarden is voldaan:
a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor
een of meer specifieke doeleinden;
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen
te nemen;
c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust;

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de
levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Bijvoorbeeld bij een
bestelling uit onze webshop en geven dan uw gegevens door aan de postbezorger om de
bestelling bij u te bezorgen.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een
overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook
komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht is.

Beveiligen en bewaren
Wij zorgen er voor dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Alleen de
noodzakelijke personen hebben toegang hebben tot de gegevens. We zorgen ervoor dat de
toegang tot de gegevens is afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard
bewaartermijn van 5 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 5 jaar nadat u actief bent geweest
zullen verwijderen.

Minderjarigen
Als u 18 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke
vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen.
Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via
onderstaande contactgegevens:
• Telefonisch: 06-51562210
• Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur
• Per e-mail: info@smcr.nl
• Per post: SMCR
• Postbus 378
• 3233 ZH OOSTVOORNE

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen
wij, na overleg, dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld.
Autoriteit Persoonsgegevens
Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens gaan we graag in overleg.
Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de
privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2019.

SMCR privacyverklaring 1 mei 2019